ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ КОЛОР ДИЗАЙН УСЛУГИ

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 2. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина /www.colordesign.bg/. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Съгласен с условията”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
  2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на colordesign.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
  3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на colordesign.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
  4. След кликане на бутона „ПОРЪЧКА“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в colordesign.bg /количка/. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
 3. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица КОЛОР ДИЗАЙН уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
  6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

 

 1. ДОСТАВКА

 

 1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
  8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
  8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
  8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
  Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 

КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока.

 

 1. ЦЕНИ
 2. Цените, посочени на сайта не включват транспортиране до Клиентът. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 

 1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и без регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазина colordesign.bg.11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
  12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

  13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата colordesign.bg

  14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  се задължава при ползване на услугите:

  •    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  •    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  •    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  •    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД услуги;
  •    да уведомява незабавно КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  •    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  •    да не извършва злоумишлени действия;
  •    да обезщети КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез colordesign.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
  14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

 1. КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
  16. КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на colordesign.bg.
  17. КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез colordesign.bg.
  17а. КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).18. КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

  19 КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

  20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес magazin@colordesign.bg КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

  21. КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД

  22. КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

 

23 КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

 

24 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

 1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

 1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата colordesign.bg на своя компютър.26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

  27. Интернет магазина colordesign.bg е собственост на КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД.

  28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на КОЛОР ДИЗАЙН ЕООД, съобразно българското законодателство.